Spomíname

Karol Ambróz

Karol Ambroóz

Biografické údaje

Ing. Karol Matúš Ambróz

Narodenie:

6.1.1877

Sučany

Úmrtie:

1.11.1944

Bratislava

Miesto odpočinku:

Bratislava Kozia brána

Rodina

Rodičia:

Ambróz Matúš 18.5.1848 - ?

Ambrózová (22.5.1850 - ? ) rod. Plávková

Súrodenci:

Ambróz Adolf
(Sučany 03.03.1875 – 1914-15 Piava)

Manželka:

Ambrózová rod. Illyés Gabriella
Mezóband 02.05.1876 – 1943 Bratislava

Deti:

Jurčová rod. Ambrózová Margita Anna,
Marosvasárhegy 01.06.1912 – 19.11.1995 Bratislava

Vnuci:

Jurčo Igor,
Bratislava 02.01.1940 – 04.2013 Bratislava

Somora Branislav,
Bratislava 19.01.1946

Pravnuci:

Somora Maroš - 15.02.1989 Bratislava

Dosiahnuté vzdelanie

Názov inštitúcie:

Inžiniersky titul na Elektroinstitut der TH Darmstadt 1889

Inžiniersky titul na Maschinenbauinstitut der TH Karlsruhe 1891

Elektrotechnik, ktorý spolu s Karolom Kuzmánym, riaditeľom firmy Hélios na výrobu elektrických strojov, prístrojov a zariadení v Žiline, patril medzi prvých elektroinžinierov-Slovákov. Bol propagátorom budovania elektrotechnické­ho priemyslu u nás, v medzivojnovom období bol čelným priekopníkom a organizá­torom elektrifikácie Slovenska a elektrifikácie slovenských železničných tratí. Je zakladateľom a redaktorom prvého slovenského elektrotechnického časopisu. Pred­nášal ná SVŠT a na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva založil Ús­tav stavby elektrických strojov a prístrojov.

Narodil sa 6. januára 1877 v Sučanoch (okr. Martin) v rodine strážnika na želez­ničnej trati. Detstvo a mladosť prežíval v Liptovskej Sielnici, odkiaľ pochádzali oba­ja jeho rodičia. Nižšie gymnázium navštevoval v Kežmarku, Vyššiu priemyselnú školu v Košiciach. Roku 1896 trojica mladých Slovákov – K. M. Ambróz, J. Nemessányi a Š. Krivoš – išla študovať na Vysokú školu strojnícku v Darmstadte. Z nich J. Ne­messányi bol jedným z prvých riadnych profesorov Slovákov na SVŠT. 

Z Darmstadtu prešiel K. M. Ambróz na Vysokú školu elektrotechnickú v Karlsruhe. Už v roku 1899, ešte ako študent, zapája sa mladý K.M. Ambróz do hlasistického hnutia a v ča­sopise Hlas uverejňuje dva príspevky: O vývine a úspechu elektroelektrického prie­myslu v Nemecku a u nás a Aké odborné vzdelanie vyžaduje zariadenie priemysel­ného závodu? V nasledujúcom roku končí štúdiá a spomínaná mladá trojica, teraz už inžinieri, pokúša sa na začiatku nášho storočia založiť v Bratislave Spolok inži­nierov Slovákov. Podľa pripravovaných stanov každý jeho člen okrem nemčiny a ma­ďarčiny mal ovládať slovenčinu. 

Pracovať začal v Budapešti u firmy Ganz a spol. Po skončení vojenskej prezenčnej služby začal pracovať u firmy Bartelmus, Donát a spol. v Brne, kde viedol výpočtové oddelenie a skúšobňu. Nakrátko zakotvil v Spoloč­nosti štátnych železníc, napokon prešiel do Oceliarne a železiarne v Rešici (Rumun­sko), kde viedol strojnú a elektrotechnickú prevádzku. 

Od roku 1908 bol technic­kým vedúcim v Tirgu-Mures (Rumunsko), kde projektoval i vodnú elektráreň na rieke Mures. Roku 1912 prechádza do Budapešti, kde ako hlavný inžinier mestskej elektrárne podujal sa na rekonštrukciu továrne Tungsram v Ujpešti. So Slovenskom zostal spojený stále. 1.-15. augusta 1903 vystavoval slovenský inžinier K. M. Am­bróz na Hornouhorskej priemyslovej výstave v Žiline „ozonizátor“ na sterilizovanie vody. Písali o tom vtedy aj slovenské Liptovsko-oravské noviny.

Po vzniku ČSR Ing. K. M. Ambróz ihneď ponúkol svoje služby Československej republike. Od 1. februára 1919 začal pracovať v Podbrezovských železiarňach a po splnení úlohy – uvedení podniku do prevádzky – prešiel na referát verejných prác v Šrobárovom Ministerstve s plnou mocou pre správu Slovenska v Bratislave. Tu mal v náplni elektrotechnické záležitosti. Už v roku 1921 dostal hodnosť vrchného radcu. Keď bolo toto ministerstvo zrušené a v roku 1928 vznikol Krajinský úrad, pracoval ďalej v rovnakej funkcii, s rovnakou náplňou. Za Slovenskej republiky bol prednostom odboru pre strojníctvo, elektrotechniku a automobilizmus na Minister­stve dopravy a verejných prác v Bratislave. 

Keď sa Vysoká škola technická M. R.Štefánika, vzápätí SVŠT, presťahovala z Košíc do Bratislavy, zapája sa do jej budo­vania. Roku 1942 bol menovaný honorovaným docentom a začal prednášať predmet Elektrické stroje a prístroje, v nasledujúcom roku suplentom s právom viesť ústav (v dnešnom poňatí katedru). Roku 1943 doc.Ing. K.M. Ambróz na Odbore strojného a elektrotechnického inžinierstva zakladá a vedie Ústav stavby elektrických strojov a prístrojov. Na jeho čele stál až do smrti. Doc. Ing. Karol Matej Ambróz zomrel náhle 1. novembra 1944 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Už v priebehu svojho pôsobenia v inžinierskej praxi sa stal K. M. Ambróz vyni­kajúcim odborníkom – elektrotechnikom. Vodná elektráreň na Muresi, ktorú projek­toval, je v prevádzke dodnes. Z jeho iniciatívy sa v roku 1920 vybudovala vodná elektráreň aj v obci jeho detstva – v Liptovskej Sielnici. Od chvíle, ako sa stal refe­rentom na odbore verejných prác Ministerstva s plnou mocou pre správu Slovenska, až do svojej smrti, stala sa nielen jeho pracovnou, ale doslova životnou náplňou a od­bornou vášňou elektrifikácia Slovenska. 

Od tridsiatych rokov patril k čelným bojov­níkom za využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov slovenských riek, predovšetkým stavby vodných diel na Váhu a Oravskej priehrady. V súvislosti s týmto svojím pracovným a úradným zameraním, s ktorým sa osobne a vlastenecky bytost­ne stotožnil, bol všade: urýchľoval zakladanie všeužitočných elektrárenských spo­ločností a elektrární, ked ešte pred zlúčením týchto všeužitočných spoločností v sep­tembri 1939 vznikol ako koordinačný orgán Slovenský elektrárenský zväz – SES, stal sa jeho predsedom. Ked v roku 1942 došlo k zlúčeniu všeužitočných elektráren­ských spoločností, stal sa členom správnej rady. 

Z jeho iniciatívy sa od konca dvad­siatych rokov začali budovať osobitné linky prevádzkového telefónu medzi elektrár­ňami a centrálami všeužitočných elektrárenských spoločností. Zabezpečoval ich operatívnu súčinnosť pri vzájomných dodávkach prúdu. Pod jeho vedením sa usmer­ňovala sústavná elektrifikácia Slovenska. Už v dňoch 21.- 22. júla 1923 na zjazde inžinierov a architektov ČSR v Košiciach zanietene prednášal o úlohe elektrifikácie Slovenska a Podkarpatskej Rusi.

Tieto dve životné ťažiskové aktivity Ing. K.M. Ambróza, elektrifikácia Slovenska a využitie hydroenergetického potenciálu slovenských riek, prerážajú aj cez jeho spolkovú, redaktorskú a publikačnú činnosť. Bol členom Klubu, potom Spolku inži­nierov Slovákov, v roku 1935 jeho predsedom. Bol členom redakčnej rady Technic­kého odboru slovenského, v roku 1942 zakladateľom a redaktorom prvého sloven­ského odborného elektrotechnického Časopisu Elektrotechnika ako prílohy TOS a orgánu Slovenského elektrotechnického zväzu. Technický obzor slovenský a Elek­trotechnika stali sa aj hlavnými publikačnými flórami Ing. K. M. Ambróza.

Ako sme videli, publikačné začal byť Činný ešte ako študent na stránkach Hlasu v roku 1899, neskôr aj v Hospodárskych rozhľadoch. Ako mladý inžinier vydal v roku 1908 v Tirgu Mures po maďarsky knižnú prácu o elektromotoroch.

 Od príchodu do vlasti svoju publikačnú aktivitu zameral najmä na propagáciu myšlienky sústavnej elektrifikácie Slovenska. Svoje príspevky na túto tému uverejňoval v Pamätniciach Spolku čs. inžinierov a architektov, ale aj v slovenskej dennej tlači, po založení Tech­nického obzoru slovenského hlavne v ňom a potom, odborné články a štúdie, v Elek­trotechnike. 

Jeho príspevky o vybavení vodných elektrární, najmä v súvislosti s vý­stavbou vodných diel na Váhu, majú charakter odborných štúdií so Špeciálnym zameraním, niekde aj s výpočtami. Taký charakter má napr. jeho seriál v TOS v ro­koch 1937 a 1938 O význame zvýšenia bezpečnosti chodu vodných elektrární, Správ­ne dimenzovanie Kaplánových vodných turbín u jednotlivých skupín považských elektrární podľa najvýhodnejšej ročnej účinnosti (1943), menši príspevok Kontrola chvenia Peltonových vodných turbín určovaním vlastných kmitov a ich oscilografo- vaním pri nebežiacom stave obežného kolesa (1943), Niektoré otázky trojfázových generátorov s vodným pohonom zvislej konštrukcie a ich vyriešenie u vážskych stup­ňov (1943). 

Prirodzene, jeho odborná pozornosť sa zamerala aj na iné odborné prob­lémy elektrotechniky – na jednofázové motory asynchrónne a ich účelné budenie usmerneným prúdom, indukčno-redukčné motory na pripojenie na jednofázový sie­ťový rozvod, účelnosť kompoundovania synchrónnych generátorov na reguláciu rých­losti rovnosmemých motorov tyratrónmi, trojfázové zvislé generátory v hydroelek- trárňach bez obsluhy, zmena rýchlosti indukčného motora regulovaním počtu kmitov napájacieho prúdu a na viaceré ďalšie. Ing. K. M. Ambróz patrí aj k priekopníkom myšlienky elektrifikácie slovenských železníc. Obdivoval švajčiarske elektrické želez­nice a v roku 1939 rozviedol v TOS myšlienku elektromagistrály Slovenska.

Druhou oblasťou odborného záujmu Ing. K. M. Ambróza, ktorej na stránkach TOS venoval tiež pozornosť, boli výbušné i dieselové motory a automobily. Patril k naj­aktívnejším propagátorom vedeckotechnického pokroku a noviniek na Slovensku v medzivojnovom období. Písal o výrobe umelého kaučuku a gumy, o pokrokoch vo výrobe moderných pohonných hmôt, o rádiotechnike, o využití ultrafialového žiarenia atď. Tieto jeho široké vedeckotechnické záujmy boli motívom, že sa stal členom kuratória Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností v Martine.

Technický rozvoj a aj samotnú elektrifikáciu Slovenska Ing. K. M. Ambróz úzko spájal s kultúrnym rozvojom. V jeho poňatí boli preň základnou podmienkou. Túto myšlienku rozvádza v úvahe Vzťahy elektriny a elektrizácie ku kultúre. „Každý stroj je úctyhodným výtvorom ľudského ducha“; „Jeho vyšším určením je dobro človeka a zato ani stroj nesmieme použiť a zneužiť v neprospech človeka… Stroj je tu preto, aby slovenský ľud žil v lepšom prostredí, aby mu použitím elektrického prúdu ako hnacej energie umožnil a zľahčil ťažkú prácu a tiež mu umožnili odpútať sa od hmo­ty.“

 Z takéhoto filozofického postoja k technike u Ing. K. M. Ambróza zákonite vyplýval aj jeho záujem o jej dejiny, najmä dejiny elektriny a elektrotechniky. Na stránkach TOS písal o jej veľkých osobnostiach – o N. Teslovi, G. S. Ohmoví, J. G. Halskem a ďalších. Pri rôznych príležitostiach sa vracal k českému technikovi, uči­teľovi prof. M. Ursínyho A. F. Velfikovi. Aj Ing. K. M. Ambróz venoval pozornosť problematike technického názvoslovia v slovenčine. Pravdepodobne s jeho povere­ním prednášať na SVŠT zrodila sa jeho rozsiahla úvaha Vzťahy medzi vysokoškol­ským vedeckým bádaním, výzkumníctvom a skúšobníctvom v prítomnosti a účelo­vým bádaním, výskumníctvom a skúšobníctvom podľa potrieb nášho hospodárskeho života. Všíma si tu problém vzťahu teórie a praxe vo vede, rozdiely medzi prírodo­vedným a vedeckotechnickým výskumom na vysokých školách a vo výskumných laboratóriách priemyslových podnikov – poukazuje na nevyhnutnosť zblíženia tých­to dvoch výskumných základní v nových podmienkach vedeckotechnického pokro­ku. 

Jeho prístup k pochopeniu a funkčnému riešeniu tohto problému je historický. Ing. K. M. Ambróz sa tu opäť prezentuje ako dobrý znalec dejín svetovej vedy a tech­niky. „Dnes už priemysel z tejto stránky,“ konštatuje, „usadil sa do ústavov vysokých škôl … Takéto stretávanie sa pracovníkov, bádateľov vedy, výskumníctva a skúšob­níctva oboch druhov prispieva k rozličným krížnym spojom. 

Tým sa priemyselné bádanie, výskumníctvo a skúšobníctvo vo veľkých smeroch rozvíja. Naopak, vyso­koškolskí bádatelia sa vždy viac a viac začínajú zapodievať technickými problémami doby a riešia ich v dorozumení s potrebami technického a kultúrneho pokroku … Na príslušné výskumné ústavy, pripojené k vysokým školám, čakajú viac bádateľské prípravné práce a výchova zdatného dorastu bádateľských pracovníkov, na druhej strane do mnohých nedokončených výskumov bádateľských prác zapojí sa patričné odvetvie priemyslu, čím vo vede postupne povstáva sústava organizačného plánova­nia v záujme rozvoja nášho hospodárstva.“

Bola to iba prvá časť úvahy, Sľuboval druhú, žiaľ, nedokončil ju. Ale aj to, čo povedal, boli plodné myšlienky do vienka nielen mladej SVŠT, ale doslova príhovor aj k našej dobe.

Ing. Karol Matej Ambróz patrí nesporne nielen k popredným priekopníkom a rea­lizátorom sústavnej elektrifikácie Slovenska, ale aj k propagátorom moderného ve- deckotechnického pokroku s jeho kultúmospoločenskými dôsledkami. Jeho celoži­votný priateľ a druh prof. Ing. J. Nemessányi hovoril o ňom ako o veľkom odborníkovi a doslova sa vyjadril: „Bol to čestný muž v pravom zmysle slova. Priateľský k ľu­dom, dobromyseľný. Bol ochotný pomôcť. Bol nepriateľom chvastúnstva a neprav­dy… Svoje vášne ovládal.“ Básnik Andrej Plávka v poéme Smädný milenec oslavuje Karola Mateja Ambróza ako svojho rodáka a potomka Samuela Ambrosia, zaklada­teľa osvietenskej banskoštiavnickej učenej spoločnosti: „obidvaja chceli osvietiť Slo­vákov (ten prvý osvietenou spoločnosťou a druhý elektrárňou v rodnej obci)“.